Case

De PRIMA CASE

Prima N.V. - Gullegem is producent van vaatwasmachines van hoge kwaliteit. Hun product bevindt zich in de hoogste prijsklasse van vaatwasmachines.

Sinds ruim een jaar wordt de onderneming geconfronteerd met diefstal. Op zes maanden tijd is er voor meer dan 1 miljoen frank aan goederen gestolen. Bovendien zijn er in die bewuste periode 50 vaatwasmachines verdwenen.

Bij Prima N.V. werken 93 werknemers waarvan 1/3 met de Franse nationaliteit.

Deze diefstallen zijn mede de oorzaak van een belangrijke achterstand in de productie. Een aantal klanten, voornamelijk uit Duitsland en Frankrijk heeft Prima N.V. in gebreke gesteld i.v.m. de late leveringen.

In de loop van de maand juni hebben de arbeiders al gedurende 3 weken gestaakt als gevolg van het afspringen van de onderhandelingen over de vernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomst loon- en arbeidsvoorwaarden in het Paritair comité van de metaal- machine- en elektrische bouw (PC 111). Het sociaal overleg lopen erg stroef. De CEO is eigenaar van de onderneming, met een aantal familiale aandeelhouders. (Vader, één broer en een schoonzus)

Tijdens de periode van sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie heeft de directie een netwerk van 16 camera’s geplaatst in de onderneming. Deze camera’s werken gedurende 24 uur. Een aantal ervan zijn gericht op de productiehal, één op de sanitaire installaties en één aan de uitgang van de onderneming waar de tijdsregistratie zich bevindt.

Terug uit verlof worden de werknemers geconfronteerd met de plaatsing van deze 16 camera’s. Zij beschouwen dit als een vernedering en een schending van hun privacy. Zij nemen het niet dat hieromtrent geen voorafgaandelijk overleg heeft plaats gevonden.

Een argument welke door de werkgever wordt aangehaald is dat de loonkost in zijn ondernemingen zodanig is gestegen dat hij maatregelen moet treffen om de uitgaven onder controle te houden.

De collectieve arbeidsovereenkomst in het PC 111 voorziet in een loonsverhoging van 0.70% op 01/07/2007 en met 0.35% op 01/10/2008. Tengevolge van de automatische koppeling van de lonen aan de index zijn de lonen in 2007 gestegen met 1.67%.

Twee besprekingen met de syndicale afvaardiging en de werkgever zijn zonder gevolg gebleven. De werknemers hebben besloten het werk te onderbreken gedurende twee uur, en vanaf mogen avond te staken voor onbepaalde duur.

Een staking voor onbepaalde duur zal onherstelbare gevolgen hebben voor de onderneming. Nu al, tengevolge berichten in de media, worden een aantal belangrijke bestellingen door klanten geannuleerd.

Geruchten doen de ronde de stakingsbereidheid bij de werknemers erg klein is. Reden hiertoe is het belangrijke inkomensverlies t.g.v. de staking in de maand juni en de periode van jaarlijkse vakantie.

Er is een ultieme vergadering voorzien met de syndicale afvaardiging en de directie van de onderneming.

De vakbonden eisen:

- de onmiddellijke verwijdering van de bewuste camera’s
- de betaling van de uren werkonderbreking.

De directie van de onderneming dreigt met een lock-out.

Het conflict heeft nationale proporties aangenomen in de media.

Vragen en opzoekingswerk.

1. Welke overlegorganen dienden over het gerezen probleem (diefstal) te worden ingelicht?
2. Welke collectieve arbeidsovereenkomsten en van welk niveau (orgaan) zijn op dit conflict van toepassing?
3. Waarom is in deze onderneming geen ondernemingsraad?
4. Gaat het om een collectief rechtsconflict of een collectief belangenconflict? Verklaar
5. In welke mate werd / zal de voorziene loonmarge in het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 worden overschreden? Leg uit
6. Waarom en in welke mate werd in deze onderneming het preventieve conflicthanteringmodel geschonden?
7. Door wie en in welke mate werd de machtsbalans geschonden?
8. Op welke wijze kan je dit conflict beëindigen zonder dat één van de betrokken partijen gezichtsverlies leidt?
9. Op welke wijze had dit conflict kunnen worden voorkomen?
10. Wat vindt u van de vraag van de werknemers tot betaling van de stakingsuren door de werkgever.
11. U bent werkgever en dient hierover te communiceren met uw werknemers. Stel een communicatie (plan) op voor uw werknemers.

Voorwaarden

1. Deze case dient als groepsproject te worden opgelost. De groepen bestaan uit maximaal 10 studenten, uit drie verschillende disciplines. (Bv. Bouwkunde, automotive en ict).

2. Elke oplossing vraagt opzoekingswerk en bij elk antwoord dienen de bronnen vermeld te worden in voetnota.

3. De vragen 8 tot en met 11 moeten het standpunt van de gehele groep weergeven, eventueel de verschillende standpunten.

4. Het afgeleverde document mag GEEN bijlagen bevatten, en bestaat uit maximum 10 bladzijden.

5. Het voorblad vermeld alle namen met vermelding naast elke naam van de afstudeerrichting.

6. Het groepswerk dient ingeleverd te worden op 18 april 2008 tussen 11 uur en 14u00 bij Prof. W. Van Reusel – k 209.

7. Het resultaat wordt beoordeeld op 20 punten.

B. LEEMANS

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License