Vraag 1

1. Welke overlegorganen dienden over het gerezen probleem (diefstal) te worden ingelicht?

--Informatieverschaffing bij diefstal.

De werkgever moet de ondernemingsraad vooraf en bij het opstarten van een controlesysteem informatie verschaffen over het controlesysteem.
Bij ontstentenis van een ondernemingsraad wordt deze informatie verschaft aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, of, bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis daarvan, aan de werknemers zelf.

De informatie heeft betrekking op o.a.:
- de perimeter (de bedoelde ruimtes) van de onderneming of van de werkplaats;
- de diefstalrisico's in de onderneming of op de werkplaats;
- de maatregelen om die risico's te voorkomen of te verhelpen;
- de controlemethodes

De gegeven informatie kan ook betrekking hebben op wat het doel is van de controles en wat de gevolgen zullen zijn voor de werknemers bij een vaststelling van de bewakingscamera’s.

Bron: http://www.groups.be/1_26350.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License