Vraag 9

9. Op welke wijze had dit conflict kunnen worden voorkomen?


Sara zegt:
Er had sneller ingegrepen kunnen worden bij vaststelling van het probleem van diefstal en het als bedrijfsprobleem behandelen waarbij de werknemers op de hoogte worden gebracht.

Camera’s mogen niet gebruikt worden als controle op het personeel zonder vooafgaand akkoord. Deze camera’s zijn dus illegaal geplaatst en zouden weggenomen moeten worden.

Toon zegt:
Een andere manier waarop het conflict had kunnen voorkomen was de diefstal zelf tegen gaan door preventief te werken. Er zijn 50 vaatwasmachines verdwenen, misschien moet de fabriek een beter systeem ontwikkelen om de in en uitgang van vaatwassers na te kijken. Wie weet staan ze ergens in een opslagplaats waar niemand weet van heeft en is er helemaal geen diefstal geweest.
Naast op voorhand overleg rond die camera's lijkt het me ook belangrijk om eens na te kijken waarom het blijkbaar zo gemakkelijk is om dingen te stelen uit het bedrijf. Om voor zoveel waarde te verliezen door diefstal moet er toch ergens een fout zitten in het systeem, anders valt wel op waar en wanneer die vaatwasser is verdwenen.

Rajan zegt:
Tja, ik denk ook dat indien de werkgever eerst de werknemers had ingelicht, deze nog wel akkoord zouden zijn gegaan. Maar zo plots camera's zetten is gewoon een teken van wantrouwen en dat komt heel achterbaks over. Hij had beter meteen de confrontatie aangegaan en zo eventueel nog wel een compromis kunnen sluiten.
Ook inderdaad investeren in niet-offensieve beveiligingsmaatregelen, zoals speciale sloten of een alarmsysteem of… Met zulke systemen worden niet uitsluitend de arbeiders geviseerd maar iedereen. (in tegenstelling tot een camera gericht op de werkplaats)

Wat Sara over het verbod van die camera's zonder akkoord zegt is waar, maar was te voorkomen door in het arbeidscontract een passage op te nemen dat in geval van diefstal niet-offensieve beveiligingsmaatregelingen wel degelijk verantwoord kunnen worden. Als de werknemer dat dan ondertekent is er geen enkel probleem.

Met de huidige technologische middelen kan de verleiding groot zijn voor sommige werkgevers om bewakingscamera's op de arbeidsplaats te installeren om de prestaties van de werknemers te controleren.
Dergelijk cameratoezicht is gereglementeerd aangezien het een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.
Het toezicht wordt geregeld bij de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De voorwaarden voor dit toezicht zijn vastgesteld in CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers met betrekking tot de camerabewaking op de arbeidsplaats.
Daarin is vastgelegd dat voortdurende camerabewaking niet toegelaten is, met uitzondering van een aantal zeer precieze gevallen en op voorwaarde dat de werknemer voorafgaandelijk is geïnformeerd en geconsulteerd.
Wat de andere camera's betreft, moeten de finaliteits- en de proportionaliteitsbeginsels worden gerespecteerd (de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces, de controle van de werknemer).

Bron: http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=11798

Koen zegt:

Zodra da men zag dat er paar vaatmachines waren verdwenen en dat men zo in problemen ging geraken met de leveringen. Had men er een puntje in de agenda moeten maken bij de volgende ondernemingsvergadering. En ook onderzoeken waardat ze zijn (gestolen, afgebroken, gestockeerd, verkeerd geleverd).

Op de volgende site sta er iets over het gebruik van camera's: het zijn wet artikelen

De toelaatbaarheid en het gebruik van camera's is beperkt. Camerabewaking is enkel toegelaten wanneer één van de volgende doeleinden wordt nagestreefd (art. 4):
• veiligheid en gezondheid
bijv. het bewaken van een gevaarlijk productieproces
• bescherming van de goederen van de onderneming
• de controle van het productieproces
De controle kan hier zowel betrekking hebben op machines als op werknemers. Als de controle van het productieproces enkel betrekking heeft op machines, beoogt zij de goede werking ervan na te gaan. Als de controle betrekking heeft op de werknemers, betreft zij de evaluatie en de verbetering van de werkorganisatie.
• de controle van de arbeid van de werknemer
Het nastreven van dit doel mag niet tot gevolg hebben dat beslissingen en beoordelingen van de werkgever enkel worden gebaseerd op gegevens die via camerabewaking werden verkregen.

Een werkgever kan geen camera's plaatsen zonder eerst de Ondernemingsraad en de betrokken werknemers te hebben ingelicht (art. 9).
Voorafgaandelijk en bij het opstarten van de camerabewaking moet de werkgever namelijk de Ondernemingsraad over alle aspecten van de camerabewaking informatie verstrekken.
Bij ontstentenis van de Ondernemingsraad dient deze informatie te worden verstrekt aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij ontstentenis daarvan wordt de informatie aan de vakbondsafvaardiging gegeven of bij ontstentenis daarvan, aan de werknemers.
bron:http://www.securitassystems.be/templates/PageWide____5973.aspx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License